A T E L I E R

Představení firmy

Architektonicko stavební kancelář Atelier Rozehnal - Ing. Miroslav Rozehnal zahájila svou činnost v březnu 2001. Specializujeme se na komplexní poskytování služeb našim klientům v oblasti pozemního stavitelství, architektury, interiéru a zahradní architektury.

Spektrum nabízených služeb

Zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace

Architektonické studie, dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební řízení (ohlášení), dokumentace pro provedení stavby, dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Při zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace spolupracujeme se specialisty všech potřebných profesí.

Inženýrskou činnost

Projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy, se správci inženýrských sítí, atd. Zajištění pravomocného rozhodnutí o umístění stavby, o povolení stavby, atd.

Spolupráci v průběhu a po dokončení stavby

Autorský dozor v průběhu výstavby, dokumentace skutečného provedení stavby, zajištění kolaudace stavby, spolupráce při odstraňování vad a nedodělků po dokončení stavby.

Průzkumy, posudky, studie a měření

Cílem těchto činností je získání souboru informací, které jsou závazným podkladem při navrhování a projektování všech druhů staveb nebo mohou sloužit pro posouzení investičního záměru výstavby z hlediska budoucích vyvolaných investic.

Jedná se o:

 • zjištění geodetického zaměření pozemku stavby (včetně vytyčení hranic),
 • zaměření stávajícího stavu objektu v digitální podobě v případě rekonstrukcí
 • inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum podmínek staveniště
 • stability základových poměrů a možnosti vsakování dešťových vod na pozemku
 • pasportizaci stávajících inženýrských sítí
 • radonový průzkum
 • statický posudek v případě rekonstrukcí a dostaveb
 • tepelně-technických posouzení
 • studie v oblasti akustiky
 • zpracování komplexního projektu v programu ZELENÁ ÚSPORÁM
 • hlukovou studii
 • studii osvětlení, oslunění a osvícení
 • rozptylovou studii